Billund Kommune – Grindsted Affalds- og Genbrugscenter

22-10-2013

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelsen af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter op til revurdering. Revurderingen vedrører efterbehandling af de nedlukkede deponeringsenheder 1-5. Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 5. november 2013 kl. 16.00

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelse af Grindsted Affalds- og Genbrugscenter, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted, op til revurdering. Revurderingen vedrører de nedlukkede deponeringsenheder 1-4 og celle 2.17 under enhed 5.
Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

Revurderingen har til formål at sikre, at der i deponiets efterbehandlingsperiode føres miljømæssig kontrol med deponiet.

Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om, at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1271-00169 på henvendelsen.
Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 5. november 2013 inden kl. 16.00.