Arla Foods amba Bislev Mejeri: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

14-10-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Arla Foods amba Bislev Mejeri afgørelse om at etablering af 3 tanke til mælkebaserede produkter ikke er godkendelsespligtigt.
Klage skal være modtaget senest den 11. november 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ingen godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Bislev Mejeri kan etablere 3 tanke á 300 m3 til mælkebaserede produkter, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ingen godkendelsespligt for Arla Foods amba Bislev Mejeri

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt J. nr. MST-1270-00990 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. november 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .