Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S. Påbud vedrørende vilkårsændring i nedlukningsafgørelse af 30. marts 2009

26-11-2013

Miljøstyrelsen har meddelt et påbud vedrørende vilkårsændring af sætningsmålinger på nedlukkede affaldsbede for Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S.
Klage skal være modtaget senest den 24. december 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse – meddelt ved påbud – vedrørende sætningsmålinger på nedlukkede affaldsbede

Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S har den 11. oktober 2013 fremsendt et forslag til revision af vilkår 33: ”årlig målinger af sætninger på nedlukkede affaldsbede” i gældende nedlukningsafgørelse.

Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S ønsker vilkåret ændret på baggrund af, at 4 sætningsmålinger udført 2009-2012 på de nedlukkede affaldsbede, har vist at affaldet sætter sig meget lidt fra år til år.

Der er meddelt afgørelse vedrørende en vilkårsændring af sætningsmålinger på de nedlukkede affaldsbede for Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S.

- Læs påbud vedrørende vilkårsændring i nedlukningsafgørelse

- læs nedlukningsafgørelse af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens
§ 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01239 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 24. december 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .