Koppers Denmark Afgørelse om ingen godkendelsespligt

08-11-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg kan ændre brandklasse for Tank 16, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 6. december 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Koppers Denmark kan benytte Tank 16 til AFO (Acid Free Oil) og dermed ændre brandklassen på tanken fra uklassificeret, til brandklasse III – 1 kategori A, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til ændringen. Tanken har indtil nu været anvendt som lagertank for Natriumcresylat, der er uklassificeret.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01056 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 6. december 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .