DONG Energy, Horsens Kraftvarmeværk. Afgørelse om ingen godkendelsespligt

13-11-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Horsens Kraftvarmeværk, kan etablere et midlertidigt oplag af balleteret RDF affald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til oplaget. Evt. klager skal være modtaget senest den 11. december 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 9, 8700 Horsens kan etablere et midlertidigt oplag af balleteret RDF affald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til oplaget.
- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.
Klagen sendes til
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 11. december 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .