A/S Dansk Shell - Havneterminalen. Tillæg til Miljøgodkendelse

27-11-2013

Miljøstyrelsen har givet Shell-Raffinaderiet, Egeskovvej 265 i Fredericia miljøgodkendelse til flytning og idriftsættelse af eksisterende fuelolietank på Havneterminalen til renoveret tankgård.
Klage skal være modtaget senest den 25. december 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Shell-Raffinaderiet, Egeskovvej 265 i Fredericia miljøgodkendelse til at gennemføre renovering af eksisterende fuelolietank på Havneterminalen, Kongensgade 113 i Fredericia. I forbindelse med renoveringen af tanken flyttes denne til nyetableret tankgård, hvor den igen indsættes i driften af Havneterminalen. Samtidig nedlægges en ældre fuelolietank på Havneterminalen.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-01037 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 25. december 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk .