Statoil Refining Denmark A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt og risikoaccept

20-03-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Statoil Refining Denmark A/S kan foretage renovering af tank 1314, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Der er samtidig meddelt risikoaccept.
Klage skal være modtaget senest onsdag den 17. april 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt og risikoaccept
Miljøstyrelsen har afgjort, at Statoil Refining Denmark A/S kan foretage renovering af tank 1314, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ikke godkendelsespligt for Statoil Refining Denmark A/S

Der er endvidere truffet afgørelse efter risikobekendtgørelsen.
Sagsbehandlingen efter risikobekendtgørelsen er sket i samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Kalundborg Brand & Redning og Miljøstyrelsen Virksomheder. De enkelte myndigheder har truffet hver deres afgørelse.

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at der er taget de nødvendige foranstaltninger til at forebygge et større uheld, hvilket miljømæssigt set især vil være overfyldning af tanken og spild til tankgård.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt sagens journalnummer: MST-1272-00753 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 17. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .