Øget biomasse indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket: - Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

01-03-2013

Kommuneplantillæg
Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for øget biomasse indfyring på Avedøreværket og opnormering af værkets kapacitet.
Miljøgodkendelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 til øget biomasse indfyring på Avedøreværket og opnormering af værkets kapacitet.

Kommuneplantillæg
Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for øget biomasse indfyring på Avedøreværket og opnormering af værkets kapacitet.

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at DONG Energy A/S ønsker at gøre nødvendige produktion af el og varme på koncernens kraftværker mere CO2 neutral. Her spiller Avedøreværket en afgørende rolle i forsyningen af fjernvarme til Storkøbenhavn.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at det anmeldte projekt om øget biomasseindfyring og opnormering af værkets kapacitet vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø. Miljøstyrelsen har her lagt vægt på, at den øgede biomasse indfyring på værket kan gennemføres uden det vil føre til skade på udpegningsgrundlaget for de nærliggende Natura 2000 områder, herunder især Vestamager og havet syd på og , eller på strengt beskyttede arter.

Miljøgodkendelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 til øget biomasse indfyring på Avedøreværket og opnormering af værkets kapacitet.   Miljøgodkendelsen indeholder derudover en revision af en række vilkår for godkendelse af Avedøreværkets blok 2.

Offentliggørelse
Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Udstedelsesbrev
- Kommuneplantillæg
- Ikke teknisk resume
- VVM redegørelse
- Yderligere beregninger
- Naturkonsekvensvurdering
- Miljøgodkendelse
- Sammenfattende redegørelse
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen.
Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Strandgade 29, 1401 København K eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 2. april  2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. udstedelsen og miljøgodkendelsen, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Udstedelsen af kommuneplantillægget og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 7254 4350
e-post:
mrk. MST-1274-00038