Nyt filtreringsarrangement på TripleNine Pharma a/s er ikke VVM-pligtig

15-03-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at etablering af nyt filtreringsarrangement på TripleNine Pharma a/s, Esbjerg ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) Klagefristen udløber den 12. april 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at etablering af nyt filtreringsarrangement på TripleNine Pharma a/s, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse
- Anmeldelse

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden den 12. april 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4260
e-post: