Novo Nordisk A/S, site Bagsværd: Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

01-03-2013

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. Tillægget betyder at Novo Nordisk A/S fremover kan udvidelse og foretager ændringer på site Bagsværd.
Klagefrist: 2. april 2013 kl. 16.00

Kommuneplantillæg
Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. Tillægget betyder at Novo Nordisk A/S fremover kan udvide og foretage ændringer på site Bagsværd i overensstemmelse med kommuneplantillæg ”VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd” udstedt af Miljøstyrelsen 1. marts 2013 til Gladsaxe Kommunes Kommuneplan 2009 med tilhørende VVM-redegørelse.

I første omgang har Novo Nordisk planer om, at producere lægemidler i bygning 1S/1T, herunder med anvendelse af GMO samt at etablere en Cell Culture Pilot Plant i bygning 1T øst.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at det ansøgte vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af de vilkår, der er stillet i godkendelsen til BioProcess Pilot Plant, Bagsværd samt i Novo Nordisk A/S’ hovedgodkendelse for site Bagsværd, dateret 20. september 2007.

Miljøgodkendelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse til BioProcess Pilot Plant, Bagsværd. Tilladelsen er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Offentliggørelse
Afgørelser, kommuneplantillæg og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Udstedelsesbrev; Novo Nordisk
- Sammenfattende redegørelse, Novo Nordisk
- Kommuneplantillæg inkl. miljøvurdering, Novo Nordisk
- Ikke-teknisk resumé, Novo Nordisk
- VVM-redegørelse, Novo Nordisk
- Visualisering, Novo Nordisk
- Miljøgodkendelse, Novo Nordisk

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over miljøgodkendelsen.
Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller som e-post til

hvor den skal være modtaget inden tirsdag den 2. april kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. udstedelsen og miljøgodkendelsen, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Udstedelsen af kommuneplantillægget og miljøgodkendelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.