Nordic Sugar Nakskov Miljøgodkendelse

20-03-2013

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov miljøgodkendelse til, at der kan henstå urenset spildevand i virksomhedens jordbassiner på Savnsø Vig, og udledes renset spildevand til Langelandsbælt, øst frem til den 1. maj 2013. Det er endvidere afgjort, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport. Klage skal være modtaget senest den 17. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov miljøgodkendelse til, at der kan henstå urenset spildevand i virksomhedens jordbassiner på Savnsø Vig, og udledes renset spildevand til Langelandsbælt, øst frem til den 1. maj 2013. Normalt skal bassinerne være tømt senest 1. april, og udledningen af spildevand ophøre 15. april, men på grund af, at virksomheden i kampagnen har konstateret problemer med et fordampertrin, som giver varme til spildevandsbehandlingen, er der behov for, at forlænge fristerne frem til 1. maj 2013. Det er endvidere afgjort, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet det ansøgte ingen indflydelse har på tilstanden af hverken jord eller grundvand.

- Miljøgodkendelse Nordic Sugar Nakskov

- Basistilstandsrapport Nordic Sugar

- Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00895 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 17. april 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .