A/S Dansk Shell. Havneterminalen Fredericia Påbud om egenkontrol

05-03-2013

Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell påbud om egenkontrol med fortrængningsluften fra skibes tanke.
Klage skal være modtaget senest den 2. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia påbud om egenkontrol med fortrængningsluften fra skibes tanke, inden disse lastes med råolie.

- læs påbuddet om egenkontrol

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01179 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 2. april 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .