Arla Foods a.m.b.a., Taulov Mejeri: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

22-03-2013

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods a.m.b.a., Taulov Mejeri, Danbovej 2, 7000 Fredericia miljøgodkendelse uden VVM-pligt til udskiftning af en kedel til en ny og større.
Klage skal være modtaget senest den 19. april 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Arla Foods a.m.b.a. Taulov Mejeri, Danbovej 2, 7000 Fredericia godkendelse til ændring af vilkår i miljøgodkendelsen, for så vidt angår indfyret effekt og max luftskifte for en ny og større kedel.
Kedelanlægget vil fortsat overholde emissionsgrænseværdierne i gældende miljøgodkendelse, som er fastsat på baggrund af kriterierne i bilag 5 om standardvilkår

- miljøgodkendelse, Arla Foods Taulov Mejeri
- miljøteknisk beskrivelse, Arla Foods Taulov Mejeri

Der skal ikke udarbejdes basistilstandsrapport
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at udvidelse af kedelanlægget ikke udløser krav om basistilstandsrapport

- afgørelse om ingen basistilstandsrapport; Arla Foods Taulov Mejeri

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udskiftning af en kedel til en ny og større på Taulov Mejeri, Danbovej 2, 7000 Fredericia.

- afgørelse om ingen VVM-pligt, Arla Foods Taulov Mejeri
- VVM-screeningsnotat, Arla Foods Taulov Mejeri

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
De klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00901 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 19. april 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der er ikke mulighed for at klage særskilt over afgørelsen vedrørende basistilstandsrapport til anden administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 5.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .