Miljøcenter Hasselø: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

20-03-2013

Miljøstyrelsen har revurderet positivliste for Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F.
Klage skal være modtaget senest den 18. april 2013 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet positivliste for Miljøcenter Hasselø, Gedser Landevej 22T, 4800 Nykøbing F.
Miljøcenter Hasselø har fået ændret positivliste for affaldstyper til deponering, herunder vilkår til indretning af særskilt celler til deponering af PCB-holdigt og asbest-holdigt affald. Samtidig er vilkår til modtagekontrol blevet præciseret.

- afgørelse om revurdering af Miljøcenter Hasselø

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00765 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 18. april 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .