Xellia Pharmaceuticals ApS: Miljøgodkendelse

06-05-2013

Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, miljøgodkendelse til etablering nyt ventilationsanlæg i bygning 64 – vancomycinoprensningen.
Klage skal være modtaget senest den 3. juni 2013 inden kl. 16.00

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS miljøgodkendelse til at ændre procesventilationen i bygning 64, vancomycin-oprensningen, da den eksisterende ventilation ikke fungerer optimalt. Virksomheden renser i dag procesluften fra oprensningen med aktivt kul, men ønsker at ændre dette til rensning med ozon. I forbindelse med etablering af ozonrenseanlæg nedlægges en række afkast og procesventilation fra bygning 64 vil blive samlet og ført til det 12,5 meter høje afkast, der blev etableret i 2011.

- læs miljøgodkendelse af Xellia Pharmaceuticals ApS

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00911 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 3. juni 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .