Orthana A/S: Afgørelse om Revurdering af Miljøgodkendelse

08-05-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Orthana A/S Englandsvej 350-356, 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse
Revurderingen omfatter Miljøgodkendelsen af 26. august 2003 fra Københavns Amt samt Miljøgodkendelse af 16. marts 2009 fra Miljøcenter Roskilde

- læs miljøgodkendelse af Orthana A/S

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nummer MST-1271-00167 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 5. juni 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk