Nordic Sugar Nykøbing Afgørelse om ingen godkendelsespligt

13-05-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2 i Nykøbing F kan udskifte en eksisterende tromleroevask med en ny, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget
Klage skal være modtaget senest den 10. juni 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at Nordic Sugar Nykøbing, Østerbrogade 2 i Nykøbing F kan udskifte en eksisterende tromleroevask med en ny roevask af samme kapacitet og på samme placering, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Det er endvidere afgjort, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet det ansøgte ikke involverer relevante farlige stoffer.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for virksomhedens navn

- læs afgørelse om basistilstandsrapport

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-00686 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 10. juni 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk