Maabjerg Energy Concept (MEC): Kommuneplanretningslinjer, VVM-tilladelse og miljøgodkendelser

03-05-2013

Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Måbjerg, Holstebro Kommune.
Frist for evt. klage: 31. maj 2013 kl. 12.00

Kommuneplantillæg
Miljøstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for Maabjerg Energy Concept (MEC) ved Måbjerg, Holstebro Kommune. Tillægget betyder, at MEC kan realisere projektet, der omfatter flere energiproducerende enheder i et koncept, hvor synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes gennem nyttiggørelse af masse- og energistrømmene mellem følgende enkelte anlæg:

  • Maabjerg Bioethanol (nyetablering)
  • Måbjergværket og Maabjerg Renescience (udvidelse af eksisterende anlæg)
  • Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Hydrogen (udvidelse af eksisterende anlæg)

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at projektet vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af en række vilkår, der fremgår af nedenstående afgørelser.

VVM-tilladelse, miljøgodkendelser og afgørelser om basistilstandsrapport
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt VVM-tilladelse til Maabjerg Energy Concept I/S efter VVM-bekendtgørelsens § 2, stk. 4 nr. 2. Miljøstyrelsen har desuden meddelt miljøgodkendelser til projektet. Miljøgodkendelserne er givet efter miljøbeskyttelseslovens § 33, og omfatter 3 særskilte godkendelser til:

  • Maabjerg Bioethanol (nyetablering)
  • Måbjergværket og Maabjerg Renescience (udvidelse af eksisterende anlæg)
  • Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Hydrogen (udvidelse af eksisterende anlæg)

Som led i godkendelsesarbejdet har Miljøstyrelsen endvidere truffet særskilte afgørelser om basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15 for de enkelte anlæg.

Offentliggørelse
Afgørelser, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og den sammenfattende redegørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over VVM-tilladelsen og miljøgodkendelserne. Der kan ikke klages særskilt over afgørelser om basistilstandsrapport. Konsekvensen af disse afgørelser fremgår af miljøgodkendelserne og kan påklages i forbindelse hermed.
Udstedelsen af kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller som e-mail til , hvor den skal være modtaget inden 31. maj 2013 kl. 12.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af hhv. udstedelsen og de respektive afgørelser, og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Udstedelsen af kommuneplantillægget, VVM-tilladelsen og  miljøgodkendelserne kan indbringes for domstolene inden 3. november 2013.


Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Høbjerg
Tlf.: 72 54 40 00
E-mail: