Danipharm A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

03-05-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Danipharm A/S, Skalhuse 3, 9240 Nibe og samtidig givet miljøgodkendelse uden VVM-pligt til ændring af grænsen mellem nat og dag fra kl. 07.00 til kl. 06.00 iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.
Klage skal være modtaget senest den 31. maj 2013 inden kl. 16.00.

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Danipharm A/S, Skalhuse 3, 9240 Nibe.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøstyrelsen har også revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Danipharm A/S, Skalhuse 3, 9240 Nibe miljøgodkendelse til ændring af grænsen mellem nat og dag fra kl. 07.00 til kl. 06.00 iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.

- afgørelse om revurdering af Danipharm A/S og miljøgodkendelse af ændring af grænsen mellem nat og dag

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændring af grænsen mellem nat og dag fra kl. 07.00 til kl. 06.00 ifm. fastsættelse af støjgrænseværdier på Danipharm A/S, Skalhuse 3, 9240 Nibe.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. revurderingen/miljøgodkendelsen/afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1271-00184 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 31. maj 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .