Chr. Hansen A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

22-05-2013

Miljøstyrelsen har givet Chr. Hansen A/S, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af Frysetørringsenhed.
Klage skal være modtaget senest den 19. juni 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Chr. Hansen A/S, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde miljøgodkendelse til etablering af Frysetørringsenhed, kaldet PFR (Probiotic Freezedrying Roskilde).

Frysetørringsenheden etableres i stedet for pakkerienheden ”Frossen pakkeri”, som flyttes til virksomhedens site i Avedøre.

- Læs miljøgodkendelsen

- bilag til miljøgodkendelse

Ingen VVM-pligt
Hverken virksomheden eller Frysetørringsenheden er opført på bilag 1 eller 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har på den baggrund truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Frysetørringsenhed på Chr. Hansen A/S, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00777 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 19. juni 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .