I/S Vestforbrænding Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

24-06-2013

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding miljøgodkendelse uden VVM-pligt til;
1. Etablering og drift af køleanlæg.
2. Udvidelse af tilkørselsarealet
3. At perioder med anvendelse af sikkerheds- og opstartsventiler er undtaget overholdelse af støjgrænser.

Klage skal være modtaget senest den 22. juli 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding lovliggørende miljøgodkendelser til 3 aktiviteter.
1. Køleanlæg med luftkøleanlæg og anvendelse af kølemidlerne ethylenglycol og lithiumbromid.
2. Udvidelse af tilkørselsarealet med en del af den offentlige vej, hvorved der sker en ændring af den beregnede støj fra Vestforbrændings drift.
3. Der kan være korte perioder hvor det er nødvendigt at afblæse damp i forbindelse med opstart af ovne og kedler. Vestforbrænding har fået godkendelse til at undtage et begrænset antal perioder fra overholdelse af støjvilkår, hvis det ikke har været muligt at undgå at afblæse damp. Dertil er nødsituationer på ovn og kedel, hvor det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt at afblæse damp ligeledes undtaget.

- læs miljøgodkendelsen med afgørelse om ikke VVM-pligt
- læs ansøgning

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af kørselsarealet og undtagelsen af støj fra sikkerheds og opstartsventiler.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K


Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00917  på klagen.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .