Fredericia Kommunes Deponi

28-06-2013

Miljøstyrelsen har givet påbud om ændring af positivliste og vilkår for modtagelse af PCB-holdigt bygnings- og nedbrydningsaffald til Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia. Klage skal være modtaget senest den 26. juli 2013 inden kl. 16.00.

Påbud
Miljøstyrelsen har efter ansøgning fra Fredericia Kommunes Deponi, påbudt en ændring af deponies positivliste, således deponiet nu også kan modtage bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB op til 50 mg/kg TS på Fredericia Kommunens Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia. Samtidig er der stillet vilkår om hvorledes affaldet skal håndteres.

- afgørelse om påbud om ændring af positivliste og vilkår for modtagelse af PCB-holdigt bygnings- og nedrivningsaffald

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. påbuddet sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1272-0060 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 26. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk