DuPont Nutrition Biosciences Aps Påbud efter miljøbeskyttelsesloven

04-06-2013

Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences, Tårnvej 25, 7200 Grindsted påbud om ændring af vilkår for opgørelse af emissioner af VOC (flygtige organiske forbindelser).
Klage skal være modtaget senest den 2. juli 2013 inden kl. 16.00.

Påbud efter miljøbeskytelsesloven
Miljøstyrelsen har givet DuPont Nutrition Biosciences Aps, Tårnvej 25, 7200 Grindsted påbud om ændring af vilkår for opgørelse af emissioner af VOC (flygtige organiske forbindelser). Påbuddet er givet for at bringe godkendelsen i overensstemmelse med den seneste VOC bekendtgørelse (bkg.nr. 1452/2012).
- læs påbuddet til DuPont Nutrition Biosciences Aps

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. miljøgodkendelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. 1272-01166 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 2. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .