DuPont Nutrition Biosciences ApS, Grindsted

12-06-2013

- DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted har søgt om miljøgodkendelse til etablering af ny pulverblandingsproces i eksisterende bygning. Pulverblandingen anvendes til kulturmedie i mejeriindustrien. Høringsfrist udløber den 9. juli 2013, kl. 16.00.

- Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at etablering af pulverblandingsprocessen ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). Klagefrist udløber den 9. juli 2013, kl. 16.00.

- Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences ApS kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af pulverblandingsprocessen i eksisterende bygning, før der er givet en miljøgodkendelse til processen. Afgørelsen kan ikke påklages.

- Ansøgning om miljøgodkendelse,
- Afgørelse om ikke VVM-pligt,
- Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde.
Ansøgning om miljøgodkendelse
DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted har søgt om miljøgodkendelse til etablering af ny pulverblandingsproces i eksisterende bygning.  Pulverblandingen anvendes til kulturmedie i mejeriindustrien.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt journal nr. MST-1270-00932  på henvendelsen. Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 9. juli 2013 inden kl. 12.00.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at etablering af ny pulverblandingsproces i eksisterende bygning på DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse om ikke VVM-pligt
- Virksomhedens anmeldelse

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 9. april 2013, kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde
Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny pulverblandingsproces i eksisterende bygning, før der er givet en miljøgodkendelse til processen.

- læs tilladelsen til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Ingen klageadgang
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.