DONG Energy, Skærbækværket. Afgørelse om ingen godkendelsespligt

13-06-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at DONG Energy kan foretage forsøg med et SNCR-anlæg til reduktion af NOx-udledningen fra røggassen i få dage på Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kommune, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget
Klage skal være modtaget senest den 11. juli 2013 inden kl. 16.00.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at DONG Energy kan foretage forsøg med et SNCR-anlæg til reduktion af NOx-udledningen fra røggassen i få dage på Skærbækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kommune, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01224 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 11. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .