Arla Foods amba Holstebro Mejeri: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

18-06-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Holstebro mejeri kan foretage indendørs opstilling af nyt produktionsanlæg samt opstilling af 6 udendørs råvaretanke, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Der samtidig truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af reglerne om VVM.
Klage skal være modtaget senest den 16. juli 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Holstebro Mejeri kan foretage opstilling af indendørs nyt produktionsanlæg samt opstilling af 6 udendørs råvaretanke, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt, Holstebro Mejeri

Miljøstyrelsen har samtidig afgjort af projektet ikke er omfattet af reglerne om VVM

- læs afgørelse om ingen VVM-pligt, Holstebro Mejeri

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt Miljøstyrelsen-1270-00954 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 16. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .