Afgørelse om at anvendelse af naturgas på Skærbækværkets hjælpedampkedel ikke er VVM-pligtigt

18-06-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at Skærbækværkets ombygning af hjælpedampkedlen, så indfyring af naturgas er mulig ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse)

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at Skærbækværkets ombygning af hjælpedampkedlen, så indfyring af naturgas er mulig ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 16 juli 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Virksomheder
Tlf.: 72544000
e-post: