A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn: VVM - Indkaldelse af idéer og forslag

21-06-2013

VVM for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn: Indkaldelse af idéer og forslag.
Frist for indsendelse af forslag og idéer: 19. juli 2013

A. Henriksen Shipping A/S laster og losser gods til im - og eksport, hovedsageligt varer som fødevarer, flis, pejsebrænde, stangstål, andre jernvarer, korn, træpiller, træstammer, kemikalier og gødning.

En begrænset del af det håndterede gods har brandnærende (oxygerende) egenskaber. Det er ikke i sig selv brandfarligt, men bliver det involveret i en brand, kan det forværre omfanget af denne. Der skal derfor træffes forholdsregler til at håndtere godset, så denne risiko minimeres.

A. Henriksen Shipping A/S skal miljøgodkendes og er på grund af de brandnærende stoffer omfattet af risikobekendtgørelsens kolonne 3, der bl.a omtaler oplag af organiske eller uorganiske stoffer, produkter eller mellemprodukter. Dette er samtidig baggrunden for, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af A. Henriksens Shipping A/S’s aktiviteter på Hundested Havn og deres virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Idéoplæg og VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- idéoplæg
- anmeldelse

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest fredag den 19. juli 2013. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 7254 4000
e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00053