Vattenfall A/S Fynsværket – Ansøgning om miljøgodkendelse

10-07-2013

Vattenfall A/S Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til rensning for kvælstofoxider (NOx) i røgen fra Blok 8. Denne blok producerer varme og el med halm som brændsel.
Høringsfrist udløber den 8. august 2013 kl. 16.00.

Ansøgning om miljøgodkendelse
Vattenfall A/S Fynsværket har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til rensning for kvælstofoxider (NOx) i røgen fra Blok 8. Denne blok producerer varme og el med halm som brændsel.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00966 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 8. august 2013 kl. 16.00.