Påbud til AffaldPlus, Slagelse forbrænding om kontinuert måling af ammoniak i røggasser m.v.

25-07-2013

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om kontinuert måling af ammoniak i røggasser på ovnlinje 1 og nye emissionsgrænseværdier samt egenkontrolvilkår om dokumentation for overholdelse af ½ times middelværdier til AffaldPlus, Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 ,4200 Slagelse.

- Påbud om kontinuert måling af ammoniak i røggasser m.v.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. påbud sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST – 1272 - 00923 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 26. august inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .