Novo Nordisk A/S – Ansøgning om miljøgodkendelse, dispensation til byggeri og afgørelse om ikke VVM-pligt

11-07-2013

Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til ændring af bygning JC og mulighed for permanent produktion af semaglutid (insulinanalog) og andre insulinanaloger. Virksomheden har ved samme lejlighed søgt om dispensation til at starte bygge- og anlægsarbejdet inden der foreligger en miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen har i den forbindelse vurderet, at det ansøgte er omfattet af eksisterende VVM.

Frist for anmodning om at se ansøgningsmaterialet udløber den 8. august 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til ændring af bygning JC og mulighed for permanent produktion af semaglutid (insulinanalog) og andre insulinanaloger. Bygning JC rummer i dag to parallelle produktionslinjer. Den ansøgte ændring skal sikre mod krydskontaminering ved produktion af forskellige produkter i de to produktionslinjer.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde
Miljøstyrelsen tillader, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodkendelse af ændring af bygning JC. Byggeriet sker på virksomhedens eget ansvar.

Baggrunden for dispensationen er Miljøstyrelsens vurderinger af:
• at hverken selve ombygningen eller den hermed  muliggjorte drift vil betyde væsentligt ændrede miljøpåvirkninger end i dag,
• at den muliggjorte ændrede drift i bygning JC i det store og hele vil kunne rummes indenfor virksomhedens gældende miljøvilkår, og
• at den muliggjorte ændrede drift i bygning JC vil kunne rummes indenfor virksomhedens VVM.

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ændring af bygning JC på Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg.

- Afgørelse om ingen VVM-pligt

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00997 på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 8. august 2013 inden kl. 16.00.

Klagevejledning
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over VVM-afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1270-00997 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 8. august 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .