Karup Kartoffelmelfabrik: Afgørelse om ingen VVM-pligt og tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

03-07-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af protamylassetank på Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. er ikke VVM-pligtig, og der er givet tilladelse til at igangsætte anlægs- og byggearbejdet. Klagefrist for VVM-afgørelsen er den 1. august 2013 kl. 16.00.

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af protamylassetank på Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7440 Karup J.

- afgørelse om ingen VVM-pligt

Tilladelse til at påbegynde af bygge- og anlægsarbejde
Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., kan begynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en ny protamylassetank, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

- læs tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen om ingen VVM-pligt. Hvem, som er klageberettigede, fremgår af planlovens §§ 58 og 59.

Tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet inden miljøgodkendelsen er meddelt kan, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2, ikke påklages.

Eventuel klage vedr. afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr. MST-1270-00941 på klagen. Klagen skal være modtaget senest den 1. august 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .