I/S Kraftvarmeværk Thisted: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

10-07-2013

Miljøstyrelsen har givet I/S Kraftvarmeværk Thisted miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af et DeNOx-anlæg med tilhørende ammoniaktank.
Klage skal være modtaget senest den 16. august inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet I/S Kraftvarmeværk Thisted miljøgodkendelse til etablering af et DeNOx-anlæg (Selektivt Nonkatalytisk) med tilhørende tank til ammoniak-vand.
Vilkår til emissionen af NOx, og NH3 er fastsat i overensstemmelse med BAT (Bedste Tilgængelige teknik) principper for affaldsforbrændingsanlæg. Øvrige miljøpåvirkninger er omfattet af virksomhedens reviderede miljøgodkendelse.
Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af DeNOx-anlægget vil reducere det samlede kvælstof-bidrag fra virksomheden væsentligt.

- miljøgodkendelsen, I/S Kraftvarmeværk Thisted

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af DeNOx-anlægget med tilhørende tank på Kraftvarmeværk Thisted

- afgørelse om ingen VVM-pligt, I/S Kraftvarmeværk Thisted
- VVM-screeningsnotat, I/S Kraftvarmeværk Thisted

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00813 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 16. august 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .