Etablering af deNOx anlæg på Vattenfall A/S Fynsværket er ikke VVM-pligtig

11-07-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at etablering af et anlæg til rensning for kvælstofoxider (NOx) i røgen fra Blok 8 på Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at etablering af et anlæg til rensning for kvælstofoxider (NOx) i røgen fra Blok 8 på Fynsværket, Havnegade 120, 5000 Odense C ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

- Afgørelse
- VVM screeningsskema
- Anmeldelse

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget senest den 8. august 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.