Arla Foods Amba, Hoco. Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau

31-07-2013

Accept af sikkerhedsniveau
Arla Foods Amba, Hoco, Bülowsvej 9, 7500 Holstebro, har udarbejdet et sikkerhedsdokument i henhold til reglerne i risikobekendtgørelsen. I sikkerhedsdokumentet har virksomheden klarlagt risikoen for et større uheld og godtgjort, at der findes sikkerhedsforanstaltninger til begrænsning af denne risiko.

Miljøstyrelsen har sammen med de øvrige risikomyndigheder vurderet sikkerhedsforholdene og afgjort, at virksomhedens sikkerhedsniveau er acceptabelt på en række nærmere angivne vilkår.

- Arla Foods Amba, Hoco. Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage over afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00150 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 28. august 2013 inden kl. 12.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .