AKV Langholt: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

01-07-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at AKV Langholt A.m.b.a, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov kan foretage etablering af et ventilationsanlæg med tilhørende naturgasfyret kedelanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 29. juli 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at AKV Langholt A.m.b.a, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov kan foretage etablering af et ventilationsanlæg med tilhørende naturgasfyret kedelanlæg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- læs afgørelse om ingen godkendelsespligt for AKV Langholt

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1270-00963 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 29. juli 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .