Vald. Birn A/S: Miljøgodkendelse

17-01-2013

Miljøstyrelsen har givet Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro miljøgodkendelse til udskiftning af anlæg til presning af briketter af dæktråd, metalspåner og grafit.
Klagefrist: 14. februar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Vald. Birn A/S, Frøjkvej 75, 7500 Holstebro miljøgodkendelse til udskiftning af anlæg til presning af briketter af dæktråd, metalspåner og grafit.

- miljøgodkendelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Virksomheder
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 14. februar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret.