Rockwool A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

25-01-2013

Miljøstyrelsen har givet Rockwool A/S miljøgodkendelse til midlertidigt forhøjede emissionsgrænser for HCl og TOC i luftafkast. Klagefristen udløber d. 22. februar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt
Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Rockwool A/S, Industrivej 9, 6580 Vamdrup miljøgodkendelse til midlertidigt forhøjede emissionsgrænser for HCl og TOC i luftafkast.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for midlertidigt forhøjede emissionsgrænser for HCl og TOC fir Rockwool A/S, Industrivej 9, 6580 Vamdrup.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 22. februar 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.

VVM-afgørelse for Rockwool A/S
Screeningsskema
Miljøgodkendelse TOC
Miljøgodkendelse HCl