Novo Nordisk A/S, Kalundborg: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

18-01-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Kalundborg kan etablere et opsamlingssystem i tilknytning til bygning JC bestående af 2 stk. 60 m3 tanke af rustfrit stål, og ca. 400 m rørledning fra anvendelsesstedet i bygning JC til lagertankene, uden at dette kræver særskilt miljøgodkendelse.
Klagefrist: 15. februar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Novo Nordisk A/S, Hallas Allé 1, 4000 Kalundborg, kan etablere et opsamlingssystem i tilknytning til bygning JC bestående af:

• 2 stk. 60 m3 tanke af rustfrit stål, og
• Ca. 400 m rørledning fra anvendelsesstedet i bygning JC til lagertankene,

uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Opsamlingssystemet ønskes etableret for at kunne ændre håndtering af nogle af spildevandsstrømmene fra bygning JC. Den ændrede spildevandshåndtering vil ikke medføre øgede affaldsmængder eller forurening. Ændringerne er derfor ikke godkendelsespligtige i henhold til miljølovgivningen, og indarbejdes i den igangværende revurdering i lighed med andre opdateringer af den miljøtekniske beskrivelse af virksomheden.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt, Novo Nordisk A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
tlf. 72 54 40 00
eller
hvor den skal være modtaget senest den 15. februar 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .