Nordisk Aluminat A/S: Afgørelse om ændring af produktionen er ikke VVM-pligtig

22-01-2013

Miljøstyrelsen har meddelt Nordisk Aluminat A/S afgørelse om at ændring af produktionen, således at der fremover også produceres kaliumformiat og magnesiumnitrat, ikke er VVM-pligtig.
Klagefrist: 19. februar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om, at ændring af produktionen, således at der fremover også produceres kaliumformiat og magnesiumnitrat på Nordisk Aluminat A/S, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- afgørelse om ikke VVM-pligt, Nordisk Aluminat A/S

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller som e-post til
hvor den skal være modtaget inden 19. februar 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.