Hammel Fjernvarme A.m.b.a.: Afgørelse om ikke VVM-pligt

30-01-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af en ny biomassekedel på 12 MW samt nyt kedelhus og flislager i forbindelse med eksisterende anlæg på Hammel Fjernvarme A.m.b.a., Irlandsvej 6, Hammel ikke er VVM-pligtigt. Samtidig er meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder.
Klagefrist: 27. februar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af en ny biomassekedel på 12 MW samt nyt kedelhus og flislager i forbindelse med eksisterende anlæg på Irlandsvej 6, 8450 Hammel ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- afgørelse om ikke VVM-pligt, Hammel Fjernvarme

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klage skal sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller som e-post til
hvor den skal være modtaget inden 27. februar 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde:
Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at Hammel Fjernvarme A.m.b.a. kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af biomassekedel, kedelhus og flislager på adressen Irlandsvej 6, 8450 Hammel, før der er givet en miljøgodkendelse til produktionen.

- tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Hammel Fjernvarme

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 2 kan tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt ikke påklages.