DONG Energy - Enstedværket: Afgørelser om ingen godkendelsespligt og ikke VVM-pligt

30-01-2013

Miljøstyrelsen har afgjort, at DONG Energy Thermal Power A/S kan etablere og drive en synkronkompensator på Enstedværket uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefristen udløber d. 27. februar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at DONG Energy Thermal Power A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia kan etablere og drive en synkronkompensator på Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsen har desuden meddelt afgørelse om at etablering og drift af synkronkompensatoren ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Enstedværket
- Afgørelse om ikke VVM-pligt for Enstedværket, inkl. bilag

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen om ikke-godkendelsespligt. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen om ikke-VVMpligt, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 27. februar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.