Deponi Syd I/S – Grindsted Deponi: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

16-01-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Grindsted Deponi. Klagefristen udløber d. 13. februar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for Grindsted Deponi, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted.

Det fælleskommunale selskab Deponi Syd I/S overtog pr. 1. januar 2011 de aktive deponeringsetaper 2.2.1 og 2.2.2 og arealer til etablering af nye deponeringsenheder på Grindsted Deponi.

Der er truffet afgørelse vedrørende drift, nedlukning og efterbehandling af deponeringsetape 2.2.1 og 2.2.2.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Man kan få afgørelsen tilsendt eller stille spørgsmål til afgørelsen ved at henvende sig til Miljøstyrelsen Odense, telefon 72 54 40 00 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettiget. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40. 5220 Odense SØ, eller , hvor den skal være modtaget senest den 13. februar 2013 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Afgørelse om revurderet miljøgodkendelse for Grindsted Deponi