Novo Nordisk, Kalundborg: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse, miljøgodkendelse af ny fyldefabrik og afgørelse om ingen VVM-pligt

06-02-2013

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Novo Nordisk A/S, Hallas Allé, 4400 Kalundborg. Miljøstyrelsen har ved samme lejlighed meddelt miljøgodkendelse uden VVM-pligt til etablering af ny fyldefabrik.
Klage skal være modtaget senest den 6. marts 2013 inden kl. 16.00

Revurdering
Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Novo Nordisk A/S, Hallas Allé, 4400 Kalundborg.
Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret, og vilkårene for miljøgodkendelserne sammenskrevet og revideret, så de er tidssvarende og regulerer de samlede aktiviteter for Novo Nordisk A/S, Kalundborg.

- afgørelse om revurdering af Novo Nordisk, Kalundborg

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har ved samme lejlighed givet Novo Nordisk A/S, Hallas Allé, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af ny fyldefabrik, bygning FF, til formulering, påfyldning og inspektion af farmaceutiske produkter. Vilkår for den nye fyldefabrik vil være opfattet af virksomhedens generelle vilkår og miljøgodkendelsen er derfor indarbejdet i ovennævnte revurdering.

Ingen VVM-pligt
Der er i 2002 foretaget en vurdering af virkningerne på miljøet af Novo Nordisk A/S fabriksområde i Kalundborg. Den gennemførte VVM omfatter en udbygning af virksomhedens aktiviteter, der var planlagt på daværende tidspunkt. VVM-redegørelsen blev vedtaget i 2002 i et tillæg 2 til Regionplan 2001-2012 af Vestsjællands Amt.
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en ny, særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af udvidelsen med en ny fyldefabrik i forlængelse af den eksisterende fyldefabrik på siten i Kalundborg. Den ny fyldefabrik ligger inden for rammerne af den VVM, der blev lavet i 2002 som tillæg nr. 2 til Regionplan 2001 - 2012 for Vestsjællands Amt. Det gælder både i forhold til vandforbrug, energiforbrug, råvareforbrug og ekstern støj.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedrørende revurderingen, miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt J.nr. MST-1271-00181 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 6. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .