Koppers Denmark A/S: Påbud om rensning af SO2

14-02-2013

Miljøstyrelsen har givet Koppers Denmark A/S, Avernakke 1, 5800 Nyborg påbud om etablering og drift af renseforanstaltninger for emission af SO2.

Klage skal være modtaget senest den 14. marts 2013 inden kl. 16.00.

Påbud
Koppers Denmark påbydes etablering og drift af rensning af SO2 fra virksomhedens Incinerator II, således at virksomheden vil være i stand til at overholde gældende og forventede fremtidige emissionsgrænser.

Læs påbud til Koppers Denmark

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.
Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F: Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1272-01019 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 14. marts 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .