I/S Reno-Nord: Ansøgning om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse

11-02-2013

I/S Reno-Nord har søgt om miljøgodkendelse til at forøge mængden af spildevand fra 40.000 m3 pr. til 50.000 m3 pr. år. I/S Reno-Nord har endvidere søgt om godkendelse til at modtage og videresende belysningsudstyr og husholdningsbatterier.
Miljøstyrelsen tager samtidig virksomhedens gældende miljøgodkendelser af I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst op til en rutinemæssig revurdering.
Høringsfrist udløber den 25. februar 2013 kl. 16.00

Ansøgning om miljøgodkendelse
I/S Reno-Nord har i dag godkendelse til at udlede vand fra anlæggets røggasrenseanlæg.  I/S Reno-Nord har søgt om miljøgodkendelse til at øge udledningen af renset spildevand. Ansøgningen omfatter overfladevand fra virksomhedens slaggeplads på Troensevej og perkolat fra virksomhedens deponeringsanlæg i Rærup. Spildevandet renses og udledes til Limfjorden.

I/S Reno-Nord har endvidere søgt om godkendelse til at modtage og videresende belysningsudstyr og husholdningsbatterier.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Opstart af revurdering
Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af I/S Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver kan inden for 2 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse på henvendelsen.

Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 25. februar 2013 inden kl. 16.00.