Kyndbyværket, Afgørelse om samfyring af naturgas og letolie

05-02-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at projekt, der muliggør samfyring af naturgas og letolie på Kyndbyværkets hjælpedampkedel 26, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at projekt, der muliggør samfyring af naturgas og letolie på Kyndbyværkets hjælpedampkedel 26, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse
- Screeningsskema
- Anmeldelse

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

eller som e-post til ,
hvor den skal være modtaget inden den 5. marts 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.