Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket: Afgørelse om sikkerhedsniveau

28-02-2013

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om sikkerhedsniveauet for Dong Energy Thermal Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 2630 Jægerspris.
Klage over afgørelsen skal være modtaget senest den 28. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har gennemgået sikkerhedsrapport for Dong Energy Thermal Power, Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 2630 Jægerspris og fundet, at virksomheden har klarlagt risikoen for større uheld og godtgjort, at der findes et system til kontrol og begrænsning af denne risiko.
På det grundlag har Miljøstyrelsen afgjort, at virksomhedens sikkerhedsniveau i forhold til det eksterne miljø er acceptabelt på nærmere angivne vilkår.
afgørelsen

- afgørelse om sikkerhedsniveau, Kyndbyværket

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. afgørelsen sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt journalnummer MST 1271-00235 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 28. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .