Dong Energy Power A/S, Asnæsværket: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

21-02-2013

Miljøstyrelsen har givet Asnæsværket miljøgodkendelse til anlægsmæssige ændringer på deres forgasningsanlæg.

Miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har givet Asnæsværket miljøgodkendelse til anlægsmæssige ændringer på deres forgasningsanlæg. Anlægget er et demonstrations- og forsøgsanlæg, som sigter på at opnå erfaringer, så større anlæg kan bygges senere. Formålet er, at udnytte biomasse og visse affaldsfraktioner mere effektivt til el- og varmeproduktion end konventionelle teknologier. Projektet er inde i en ny fase, hvor værket ønsker at den producerede gas indfyres direkte i kedel 2, og at reducer affaldsmængder.

Læs miljøgodkendelsen

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for de ansøgte anlægsmæssige ændringer på forgasningsanlægget.

Afgørelse om ingen VVM-pligt
VVM-screeningsnotat
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt j.nr: MST-1270-00858 på klagen.

Klagen skal være modtaget senest den 19. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk