DONG Energy A/S, Avedøreværket. Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

26-02-2013

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til opstilling af palletanke med saltsyre og lud samt flokkuleringsmiddel ved sedimentationsbassinerne på Avedøreværket.
Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse efter planloven om, at opstilling af palletankene ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse.
Klage over afgørelserne skal være modtaget senest den 26. marts 2013 inden kl. 16.00.

Miljøgodkendelse
Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre
Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til opstilling af palletanke med saltsyre og lud samt flokkuleringsmiddel ved sedimentationsbassinerne på Avedøreværket.
- Læs miljøgodkendelse

Ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af

- Afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser.
Hvem, som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100 samt planlovens §§ 58 og 59.

Eventuel klage vedr. miljøgodkendelse eller afgørelse om ingen VVM-pligt sendes til:

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1274-00059 på klagen.
Klagen skal være modtaget senest den 26. marts 2013 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk